REGULAMIN SERWISU WWW.topmedical.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu funkcjonującego pod adresem www.topmedical.pl
1.1 Korzystając z serwisu użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
2. Operatorem serwisu jest Top Medical Sp. z o.o. Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy nr KRS: 0000026727 NIP: 712-015-17-74 REGON: 430544589 Kapitał zakładowy: 214 000,00zł
3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Operator – oznacza spółkę Top Medical Sp. z o.o.;
Regulamin – oznacza niniejszy dokument
Serwis – oznacza witrynę informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Operatora w sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Operatora dostępnych pod adresem www.topmedical.pl
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z serwisu przez odbieranie lub umieszczanie w nim danych;
Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w serwisie;
Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,

4. Serwis ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawiera materiały o świadczeniach medycznych dostępnych u operatora, a także edukacyjne, których celem jest podniesienie świadomości zdrowotnej użytkowników. Zamieszczone w serwisie materiały mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny, nie konsultacyjny.
5. Operator dołożył wszelkich starań, aby materiały zawarte w tym serwisie były rzetelne, oparte na wiedzy i doświadczeniu osób z wykształceniem medycznym, podane w sposób zrozumiały dla użytkownika. Zarówno autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu nie mogą jednak ponosić odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych materiałów, a także za ich ewentualne wykorzystywanie przez użytkowników dla określonych działań.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez użytkownika na ich podstawie decyzji.
7. Korzystanie z serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku bez zgody operatora nie jest dopuszczalne.
8. Kopiowanie, przedrukowanie i wykorzystanie materiałów zamieszczonych w serwisie bez zgody Operatora jest niedozwolone.  
9. Zabronione jest przekazywanie do serwisu materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

II. UŻYTKOWNICY  
1. Dokonując rejestracji, użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług serwisu oraz do wykorzystania ich przez Operatora w celu prowadzonej działalności leczniczej, zwłaszcza działań profilaktyczno-edukacyjnych.
2. Decydując się na korzystanie z serwisu użytkownik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między użytkownikiem a operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z serwisu, w szczególności do przestrzegania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.
3. Przy dokonywaniu rejestracji użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas rejestracji materiałów informacyjnych przygotowywanych przez redakcję serwisu. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.  
4. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z serwisu.
4.1 Zabrania się korzystania z serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę
5. Do stosunków między operatorem a użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.

III. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Top Medical sp. z o.o informuje, że wszelkie dane teleadresowe otrzymywane za pośrednictwem strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie przez Top Medical sp. z o.o. w celach: zarządzania usługami medycznymi, bieżącej obsługi klienta oraz prowadzenia działań profilaktycznych i prozdrowotnych.
2. Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczać i chronić dane osobowe przekazywane przez użytkowników podczas odwiedzania naszej witryny. Należy jednak pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet nigdy nie jest w pełni bezpieczny czy wolny od błędów.
3. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy i przypominamy, że od użytkowników również zależy skuteczność tej ochrony. Powinni Państwo pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł, loginów oraz o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i ustawień opcji internetowych.
4. Korzystanie z witryny internetowej Top Medical sp. z o.o. oznacza przyjęcie przez użytkowników warunków niniejszej polityki prywatności. Za każdym razem przy przekazywaniu informacji za pośrednictwem naszej witryny wyrażają Państwo zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie tych informacji zgodnie z niniejszą polityką. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Operator analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i statystycznych. W trakcie poruszania się użytkownika po witrynie mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje w sposób bierny z jego strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji) z użyciem różnych technologii, takich jak pliki cookie, znaczniki internetowe lub sygnalizatory www, czy rejestracja marszruty po witrynie. Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich anonimowych danych, np.  adres IP użytkownika czy wersję przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer. Użytkownicy mogą jednka ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ostrzegała ich np. gdy przesyłany jest plik cookie, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików.
6. Witryna internetowa www.topmedical.pl może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania prywatności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Użytkownik ma prawo utrwalić treść regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym czasie.
2. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w zapisach obowiązującego regulaminu.
3. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez operatora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronie serwisu. Korzystanie z serwisu przez użytkownika już po wprowadzeniu zmian, oznacza ich pełną akceptację.